کنسرت قیصر

کنسرت قیصر

کنسرت شاد و پر انرژی قیصر در لندن

تهیه و تدوین با

DJ VOICE

پارکینگ رایگان ،کلاب، بار، بدون غذا

یکشنبه 25 اگوست

info &booking:02082039595/07580606080

hagefeen hall ,3 bell lane ,hendon ,london , nw4 2bp

www.beelits.com

نقشه هوایی