کنسرت گروه نوازی soveida

کنسرت گروه نوازی soveida

کنسرت گروه نوازی soveida

Rumi night

کنسرت اشعار عارفانه

based on voluntary donations.all proceeds will go towards human rights charity.

تاریخ: شنبه 23 فوریه..ساعت: 7 تا 9:30 شب

portslade town hall,victoria road ,portslade ,brighton BN41 1YF