ششمین تئاتر فارسی انگلیسی

ششمین تئاتر فارسی انگلیسی

ششمین تئاتر فارسی انگلیسی در لندن

از تاریخ  2019/05/23 تا 2019/05/26

زمان شروع:19:00

برای اطلاعات بیشتر با شماره 07932450938 تماس حاصل فرمایید.


Watermans Arts Centre, 40 High St, Brentford, London TW8 0DSا

نقشه هوایی